Όροι χρήσης

Όροι

Χρήσης

 

Η εταιρεία «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2 με ΑΦΜ 094077783  και Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «DIXONS» ή «Διοργανώτρια»), με τη συνεργασία της εταιρείας «ΓΟΥΑΪΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 46-48, Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 800462036 και Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «WIDE»), της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Τατοίου 2 και Όθωνος 77, Τ.Κ. 14561, με ΑΦΜ 998105064 και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, (εφεξής καλουμένης χάριν συντομίας ως «BCA») και της διαφημιστικής εταιρείας «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε», με έδρα την Φιλοθέη Αττικής, Καποδιστρίου αρ. 54 και Ελευθερίας με ΑΦΜ 094413410 και Δ.Ο.Υ 094413410» (εφεξής «MULLENLOWE») και από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ», διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (εφεξής η Ενέργεια) μέσω Διαδικτύου με τίτλο «Kode» στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις


1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν την συγκατάθεση των γονέων τους ή του νόμιμου κηδεμόνα τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών «DIXONS», «WIDE», «BCA» και MULLENLOWE» και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε άλλος σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω προωθητική ενέργεια.

1.2. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια απαιτείται η αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, ως κατωτέρω περιγράφονται, από το δίκτυο των καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ή/και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kotsovolos.gr  της Διοργανώτριας κατά την διάρκεια της παρούσας ενέργειας και σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

1.3. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «εταιρείες» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι «Εταιρείες» δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

1.4. Η συμμέτοχη στην προωθητική ενέργεια και κατ’ επέκταση η εγγραφή των ενδιαφερομένων και η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων, προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής

 

2. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια της παρούσας ενέργειας αρχίζει το 10/2016 και λήγει το 10/2018.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές / αγορές που καταχωρούνται εντός των χρονικών ορίων της Ενέργειας και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της, καμία συμμέτοχη/ αγορά δε θα γίνεται δεκτή.

2.3. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να περιορίσει ή παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της Ενέργειας στη διεύθυνση www.kodeproject.gr.

2.4. Συμμετοχές / Αγορές που θα καταχωρούνται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/κα παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στην ενέργεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του συμμετέχοντος/ αγοραστή.

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης της Ενέργειας, ο χρόνος ενεργής καταχώρησης της συμμετοχής / αγοράς και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από τη Διοργανώτρια και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων.

 

3. Διαδικασία

3.1. Προκειμένου να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της διάρκειας της παρούσας ενέργειας ως ανωτέρω να προβούν σε αγορά οποιουδήποτε προϊόντος τεχνολογίας (Τηλεοράσεις, Παιχνιδομηχανές, Laptop, Tablet, PC, Smartphones) οποιασδήποτε μάρκας, αξίας όμως τουλάχιστον τριακοσίων ευρώ (300€) μέσω του δικτύου των καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kotsovolos.gr της Διοργανώτριας.

3.2. Με την ολοκλήρωση της αγοράς του προϊόντος ως ανωτέρω ο συμμετέχων/ αγοραστής θα λαμβάνει μαζί με το παραστατικό αγοράς και τους κωδικούς πρόσβασης για online δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://kodeproject.gr/. Η διαδικτυακή πλατφόρμα https://kodeproject.gr/ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις Εταιρείες με στόχο να προσφέρει την δυνατότητα σε χρηστές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας να αποκτήσουν τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και να μάθουν να γράφουν κώδικες. Τα μαθήματα παρέχονται μόνον διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας και η παρακολούθηση τους είναι δυνατή μόνον με την χρήση των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης. Κάθε εβδομάδα και μέχρι την λήξη της παρούσας ενέργειες θα αναρτώνται στην πλατφόρμα νέα μαθήματα, τα όποια θα είναι προσβάσιμα με τους ίδιους κωδικούς. Κάθε κωδικός έχει ισχύ δυο (2) χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης και αποστολής του στον χρηστή.

3.3. Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς ή υπαναχώρησης από αυτή τότε ο συμμετέχων θα χάνει αυτόματα το δικαίωμα πρόσβασης στην συγκεκριμένη πλατφόρμα και τα τυχόν username και password που θα έχουν εκδοθεί θα ακυρώνονται αυτόματα από τον διαχειριστή της πλατφόρμας.

3.4. Σε περίπτωση περισσότερων ξεχωριστών αγορών ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται ξεχωριστά αντίστοιχα username και password.

3.5. Ο χρήστης της πλατφόρμας οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται να παραχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, κάθε επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια χρήσης των ανωτέρω, ενώ απαγορεύεται η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα / πλατφόρμα ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη  είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, και οι Εταιρείες δύνανται να τον διαγράψουν. Επιπλέον, οιαδήποτε ηθική ζημία ή ζημία φήμης προκληθεί απορρέουσα από την μη χρήση κόσμιας και διακριτικής συμπεριφοράς, είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη, και οι Εταιρείες δύνανται να τον διαγράψουν.

3.6. Οι συμμετέχοντες συναινούν να χορηγήσουν στις Εταιρείες μετά την αγορά του προϊόντος τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της παρούσας ενέργειας και την παράδοση/αποστολή του δώρου τους, ήτοι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και για κάθε μελλοντική απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της Διοργανώτριας.

 

4. Δώρο

Το προσφερόμενο Δώρο (δωρεάν πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα https://kodeproject.gr/ και παρακολούθηση των μαθημάτων) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντος δυο (2) χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των κωδικών στον χρήστη και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των «εταιρειών» ή τρίτων η «Διοργανώτρια» δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει το δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου  ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των εταιρειών παύει να υφίσταται.

 

5. Προσωπικά δεδομένα –Δήλωση συναίνεσης

H Διοργανώτρια η ίδια ή/και μέσω τρίτων εξουσιοδοτημένων προσώπων από αυτήν θα συλλέξει και θα εξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων, που αυτοί θα υποδείξουν κατά την διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, στην έδρα της που βρίσκεται στην Μεταμόρφωση Αττικής, 14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2, και μετά το πέρας της παρούσας προωθητικής ενέργειας και την παράδοση των δώρων. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την προωθητική ενέργεια αλλά και μεταγενέστερη ενημέρωση σχετικά με άλλες προωθητικές ενέργειες. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του ν. 2472/1997  ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.

 

6. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλλει τους παρόντες όρους, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δε να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση της και εν γένει να τροποποιεί κάθε όρο της προωθητικής ενέργειας με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.kodeproject.gr.

 

7. Αποποίηση -  Περιορισμός Ευθύνης

7.1. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως τις «Εταιρείες» έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

7.2. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συμμετοχών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

7.3. Οι «Εταιρείες» δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του συμμετέχοντος/επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο συμμετέχων/επισκέπτης αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

7.4. Οι «Εταιρείες» δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

 

8. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτής της πλατφόρμας και εν γένει ότι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των Εταιρειών που προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνεπώς απαγορεύεται ρητως οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

9. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

9.1. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

9.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

9.3. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 

10. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

 

11. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι ανηρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η Διοργανώτρια στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στη διεύθυνση www.kodeproject.gr.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 9 Νοέμβριος 2016, 8:39 μμ